Jaarrekening

  • Controle balans en winst- & verliesrekening
  • Cijfermatige toelichtingen op balans en winst- & verliesrekening
  • Cijfermatig bespreken van de jaarrekening
  • Afstemmen van de jaarrekeningcontrole met de accountant
  • Advies en informatie inzake inkoopfacturen, declaraties, banksaldi, rijkssubsidie(s) e.d.
  • Incidentele informatieverstrekking omtrent uitgaven en subsidies aan daartoe bevoegde instanties of personen van gemeente of rijk
  • Verantwoording door middel van jaarrekening, opgesteld conform RJ 660

Nieuwsbrief PMOS

Partners