Salarisbetaling

Mutatieverwerking

 • Verwerken van de uit regelgeving voortvloeiende salarismutaties (fiscus, UWV, CAO’s, etc.)
 • Indien van toepassing het verwerken van eigenrisicodragersschap (ERD) voor de sociale zekerheid
 • Invoer en controle van de door de leidinggevenden (digitaal) doorgegeven mutaties, inclusief controle op wettelijke voorschriften (VOG, paspoort, bevoegdheid, etc.) bij indiensttreding en volledigheidscontrole op dossiers bij uitdiensttreding (Participatiefonds)
 • Verzorgen van de betalingen van vakantiegeld en CAO gebonden regelingen zoals reiskostenregeling, eindejaarsuitkering, alsmede het uitvoeren van de fiscale uitruilregeling en de WKR
 • Het verzorgen van de inrichting van de salarisadministratie, zodat die voldoet een de wettelijke eisen en de specifieke wensen van de klant

Outputverwerking

 • Het maandelijks verzorgen van de output van individuele medewerkers (digitale accounts, salarisstroken, jaaropgaven), alsmede de informatievoorziening daarover aan de medewerkers
 • Het maandelijks verzorgen van de feitelijke salarisbetalingen en de verplichte afdrachten aan de fiscus, pensioenfondsen en (indien van toepassing) sociale fondsen, via de nieuwste SEPA technieken
 • Het maandelijks conform de wensen van de klant maken, en in de boekhouding verwerken, van de loonjournaalpost
 • Het verzorgen van de aangiften loonheffingen, pensioenfondsen en onderwijsfondsen
 • Het verzorgen van declaraties op het gebied van de sociale zekerheid (UWV, Vervangingsfonds, Participatiefonds en Risicofonds)
 • Het jaarlijks verzorgen van de door de instellingsaccountant gevraagde aansluitingen en bescheiden

Nieuwsbrief PMOS

Partners