Skip to main content

Financieel

Wij zijn uw partner op het gebied van uw financiële administratie.

U kunt hierbij denken aan:

 • verwerken van uw inkoopfacturen/betalingsverkeer
 • registratie per school/vestiging
 • budgetbewaking
 • opstellen jaarrekeningen en begrotingen

De financiële administratie wordt met Exact Online uitgevoerd. Exact geeft u de mogelijkheid om een aantal administratieve processen digitaal aan te sturen. Zo kunt u het hele inkoopproces door ons laten uitvoeren, waarbij u vanuit uw werkplek de gescande facturen in kan zien en accorderen.

Er zijn meer voordelen. Zo heeft u op elk moment via het web inzicht in uw financiële situatie. U bent dus niet meer afhankelijk van derden. Doordat u continu uw actuele gegevens voorhanden heeft, kunt u beslissingen nemen wanneer het u uitkomt. Daarnaast worden alle financiële documenten gescand. Dit heeft voor u als voordeel dat u te allen tijde het document behorende bij de saldi op de balans en de winst- en verliesrekening kan raadplegen.

Wij maken ieder kwartaal een forecast van uw financiële situatie. De forecast is een simulatie van uw resultaat per einde van het begrotingsjaar gebaseerd op de gerealiseerde cijfers. De forecast stelt u in staat om tijdig bij te sturen.

Inkoopfacturen en betalingsverkeer

 • Dagelijks ontvangen en verwerken van inkoopfacturen
 • Controle uitvoeren op parafering en voorcodering
 • Coderen van inkoopfacturen
 • Boeken van inkoopfacturen
 • Betalingsopdrachten opstellen en laten ondertekenen
 • Betaling via de nieuwste SEPA technieken

Registratie per vestiging

 • Inrichting financiële administratie conform regeling financiële verslaggeving en RJ660
 • Registratie van salarisuitgaven en -subsidies
 • Registratie van materiële uitgaven en subsidies
 • Registratie van inkomsten en uitgaven met betrekking tot door het Ministerie extra toegekende faciliteiten
 • Registratie van uit de exploitatie voortvloeiende activa en passiva
 • Opneming in administratie van de vastgestelde begroting

Budgetbewaking

 • Maandelijks inzicht via webapplicatie in financiële gegevens scholen/vestigingen
 • Ieder kwartaal verstrekken van een exploitatie forecast per school met signaalfunctie
 • Managementrapportage voor bestuur/directies
 • Controle op de te ontvangen subsidies/verhuurgelden/volledigheid administratie

Jaarrekening

 • Controle balans en winst- & verliesrekening
 • Cijfermatige toelichtingen op balans en winst- & verliesrekening
 • Cijfermatig bespreken van de jaarrekening
 • Afstemmen van de jaarrekeningcontrole met de accountant
 • Advies en informatie inzake inkoopfacturen, declaraties, banksaldi, rijkssubsidie(s) e.d.
 • Incidentele informatieverstrekking omtrent uitgaven en subsidies aan daartoe bevoegde instanties of personen van gemeente of rijk
 • Verantwoording door middel van jaarrekening, opgesteld conform RJ 660

Begroting

 • Budgetberekening aan de hand van de te verwachten rijkssubsidies en overige baten
 • Loonkostenraming op basis van gegevens vanuit het salarisadministratiepakket
 • Kostenraming op basis van bestedingen in het voorgaande jaar en bestedingsplannen van de schooldirecties respectievelijk bestuur
 • Overleg met schooldirecties respectievelijk bestuur/penningmeester
 • De begroting worden op basis van een kalenderjaar opgesteld

Log in op onze finance portals